1920 - king of the underworld
Jakub rozalski tunel and mech 01s
1920 - king of the underworld

new illustration from upcoming 'Scythe' game, based on my 1920+ universe. One of the 'objective cards' - king of the underworld, cheers!

More artwork
Jakub rozalski saxony harvest01sJakub rozalski i thik we found bjorn smJakub rozalski 1920 day before battles